ดร. นำโชค โสมาภา

คณะกรรมการตรวจสอบ ดร. นำโชค โสมาภา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 02-4872000 ต่อ 87200 ธนบุรี เสริมรัฐ @thonburisermrath Thonburi Sermrath เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ…

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

คณะกรรมการตรวจสอบ รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท…

คุณศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล

คณะกรรมการตรวจสอบ นายศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 02-4872000 ต่อ 87200 ธนบุรี เสริมรัฐ @thonburisermrath Thonburi Sermrath เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ…

นางสาววันวิสาข์ คงสกุล

เลขานุการบริษัท นางสาววันวิสาข์ คงสกุล เลขานุการบริษัท อายุ (ปี) 36 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2567 คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร “การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา” โดย ศาลแรงงานกลาง ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attomey) โดย สภาทนายความ หลักสูตร “ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 19” โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” โดย เนติบัณทิตยสภา หลักสูตร “วิชาว่าความ (ใบอนุญาตทนายความ)” โดย สภาทนายความ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีมรดก…

คุณอัญชัญ ม่วงปั่น ลุนด์

คณะกรรมการบริหาร นางสาวอัญชัญ ม่วงปั่น ลุนด์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ…

คุณสุธาสินี เชตนุต

คณะกรรมการบริหาร นางสาวสุธาสินี เชตนุช กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อายุ (ปี) 35 วันที่ได้รับแต่งตั้ง พฤศจิกายน 2566 คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน…

คุณทัศนีย์ แจสุรภาพ

คณะกรรมการบริหาร นางสาวทัศนีย์ แจสุรภาพ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อายุ (ปี) 44 วันที่ได้รับแต่งตั้ง –  คุณวุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (วารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  ประวัติการฝึกอบรม การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ระดับบริหาร) โดย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมกฎหมายแรงงานไทย 2550 โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง คลินิก Ceyla wellness ก.พ. 2562…

คุณจำรัส ชูวงศ์

คณะกรรมการบริหาร นายจำรัส ชูวงศ์ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง อายุ (ปี) 54 วันที่ได้รับแต่งตั้ง พฤศจิกายน 2566 คุณวุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | (รักษาการ) ผู้จัดการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ พ.ย. 2566 – มิถุนายน 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและความยั่งยืน บจก. ธนบุรี…

คุณทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาล นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล อายุ (ปี) 67 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 มกราคม 2561 คุณวุฒิการศึกษา Master of Science (Human Resources) COPPIN STATE COLLEGE, MARYLAND, USA บัญชีบัณฑิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD) Mini MBA 2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING Class 5 Federation of Accounting Professions…

คุณศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาล นายศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 02-4872000 ต่อ 87200 ธนบุรี เสริมรัฐ @thonburisermrath Thonburi Sermrath เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ…