EKG ธนบุรี เสริมรัฐ ม.สยาม 12

ธนบุรี เสริมรัฐ จับมือ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่บุคลากรและประชาชนใกล้เคียง

ธนบุรี เสริมรัฐ จับมือ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่บุคลากรและประชาชนใกล้เคียง​ ธนบุรี เสริมรัฐ จับมือ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่บุคลากรและประชาชนใกล้เคียง​ ธนบุรี เสริมรัฐ ในเครือ THG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกหน่วยจัดกิจกรรม “EKG สัญจร” เพื่อตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสยาม รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งต่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจไปรักษายังศูนย์หัวใจ ในเครือธนบุรี เสริมรัฐได้ตามสิทธิ ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปหรือ THG เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นหนึ่งในภัยเงียบสำคัญที่อาจนามาสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเข้าสู่ในระยะอาการที่รุนแรงทำให้ยากต่อการรักษา ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท อาจารย์ประจำคณะ และทีมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จึงได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “EKG สัญจร” เพื่อออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสยาม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 100 คน…

ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทย์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยามตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ ในเครือ THG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกหน่วยจัด กิจกรรม “EKG สัญจร” เพื่อตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า แก่ชาวชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ กว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งต่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจไปรักษายังศูนย์หัวใจ ในเครือธนบุรี เสริมรัฐได้ตามสิทธิ์  ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปหรือ THG เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด   ถือเป็นหนึ่งในภัยเงียบสำคัญที่อาจนามาสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเข้าสู่ในระยะอาการที่รุนแรงทำให้ยากต่อการรักษา ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท อาจารย์ประจำคณะ และทีมนักศึกษาแพทย์…

ดร. นำโชค โสมาภา

คณะกรรมการตรวจสอบ ดร. นำโชค โสมาภา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 02-4872000 ต่อ 87200 ธนบุรี เสริมรัฐ @thonburisermrath Thonburi Sermrath เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ…

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

คณะกรรมการตรวจสอบ รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท…

คุณศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล

คณะกรรมการตรวจสอบ นายศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 02-4872000 ต่อ 87200 ธนบุรี เสริมรัฐ @thonburisermrath Thonburi Sermrath เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ…

นางสาววันวิสาข์ คงสกุล

เลขานุการบริษัท นางสาววันวิสาข์ คงสกุล เลขานุการบริษัท อายุ (ปี) 36 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2567 คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร “การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา” โดย ศาลแรงงานกลาง ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attomey) โดย สภาทนายความ หลักสูตร “ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 19” โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” โดย เนติบัณทิตยสภา หลักสูตร “วิชาว่าความ (ใบอนุญาตทนายความ)” โดย สภาทนายความ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีมรดก…

คุณอัญชัญ ม่วงปั่น ลุนด์

คณะกรรมการบริหาร นางสาวอัญชัญ ม่วงปั่น ลุนด์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อายุ (ปี) – วันที่ได้รับแต่งตั้ง – คุณวุฒิการศึกษา – ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง – เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ…

คุณสุธาสินี เชตนุต

คณะกรรมการบริหาร นางสาวสุธาสินี เชตนุช กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อายุ (ปี) 35 วันที่ได้รับแต่งตั้ง พฤศจิกายน 2566 คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประวัติการฝึกอบรม – ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน…

คุณทัศนีย์ แจสุรภาพ

คณะกรรมการบริหาร นางสาวทัศนีย์ แจสุรภาพ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อายุ (ปี) 44 วันที่ได้รับแต่งตั้ง –  คุณวุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (วารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  ประวัติการฝึกอบรม การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ระดับบริหาร) โดย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมกฎหมายแรงงานไทย 2550 โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง คลินิก Ceyla wellness ก.พ. 2562…