ดร. สุวดี พันธุ์พานิช

คณะกรรมการบริหาร ดร. สุวดี พันธุ์พานิช รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ (ปี) 43 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2564 คุณวุฒิการศึกษา สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลทุนเจ้าหลวงเชียงใหม่) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)…