คณะกรรมการบริษัท

นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา

กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ (ปี)

67

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 มกราคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Science (Human Resources) COPPIN STATE COLLEGE, MARYLAND, USA
 • บัญชีบัณฑิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)
 • Mini MBA 2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING Class 5 Federation of Accounting Professions
 • THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of Management

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ: บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี)
 • ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง (โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง)
 • 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิมชื่อ: บจก. ทันตสยาม)
 • 2535 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบุรี

ติดต่อเรา