ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรม

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดย เชิญวิทยากรอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG)

ติดต่อเรา