รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
รับพระราชทานเกียรติบัตร
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

 

ขอแสดงความยินดีแก่
รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด

ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปเพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และเตรียมเข้ารับตำแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ. 2567-2569 แทนคณะกรรมการบริหารฯ ชุดปัจจุบัน ที่กำลังจะครบวาระ

ติดต่อเรา