ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
ให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนบุรี เสริมรัฐ
นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
ให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนบุรี เสริมรัฐ EKG ร่วมกับ ม.สยาม

ธนบุรี เสริมรัฐ ในเครือ THG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกหน่วยจัด กิจกรรม
“EKG สัญจร” เพื่อตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า แก่ชาวชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ
กว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งต่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจไปรักษายังศูนย์หัวใจ
ในเครือธนบุรี
เสริมรัฐได้ตามสิทธิ์ 

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
หรือ 
THG เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด   ถือเป็นหนึ่งในภัยเงียบสำคัญที่อาจนามาสู่การเสียชีวิต
แบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น
กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเข้าสู่ในระยะอาการที่รุนแรงทำให้ยากต่อการรักษา ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
ธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท อาจารย์ประจำคณะ และทีมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จึงได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 
“EKG สัญจร” เพื่อออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าแก่ชาวชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ กว่า 100 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

สำหรับ กรณีพบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจก็สามารถรับตัวไปรักษาในศูนย์หัวใจของธนบุรี เสริมรัฐ
ได้ตามสิทธิ์ในสถานพยาบาลใกล้เคียง เช่นที่โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในรายวิชาภาวะผู้นำที่นักศึกษาแพทย์จะได้ประสานงานชุมชนและวางแผนการให้บริการ
ด้วยจิตสาธารณะ สอดรับ ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม
และ บมจ.ธนบุรี เฮล์ทแคร์ กรุ๊ป เพื่อผลิตแพทย์คุณภาพไปร่วมรับใช้สังคม 

ทั้งนี้ การดาเนินธุรกิจของบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ถือเป็นโมเดลที่ THG ต้องการเข้าไปบริการสังคม
และชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบริหารจัดการต้นทุน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน โดยในปัจจุบัน ธนบุรี เสริมรัฐ ได้รับผิดชอบในการดูแลบริหารศูนย์หัวใจ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช รวมถึงยังดูแลธุรกิจความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ได้แก่การบริหาร รพ.สต.อบจ.ภูเก็ต อีกด้วย 

ธนบุรี เสริมรัฐ ในเครือ THG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกหน่วย         จัดกิจกรรม“EKG สัญจร” เพื่อตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า แก่ชาวชุมชนคลองลัดภาชี
เขตภาษีเจริญ กว่า
100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งต่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจไปรักษายังศูนย์หัวใจ ในเครือธนบุรี เสริมรัฐได้ตามสิทธิ์ 

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นหนึ่งในภัยเงียบสำคัญที่อาจนามาสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเข้าสู่ในระยะอาการที่รุนแรงทำให้ยากต่อการรักษา ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท อาจารย์ประจำคณะ   และทีมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จึงได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม   “EKG สัญจร” เพื่อออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าแก่ชาวชุมชนคลองลัดภาชี
เขตภาษีเจริญ กว่า 100 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

สำหรับ กรณีพบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจก็สามารถรับตัวไปรักษาในศูนย์หัวใจของธนบุรี เสริมรัฐได้ตามสิทธิ์ในสถานพยาบาลใกล้เคียง เช่นที่
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน       ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในรายวิชาภาวะผู้นำที่นักศึกษาแพทย์จะได้ประสานงานชุมชน  
และวางแผนการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ สอดรับ ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ บมจ.ธนบุรี เฮล์ทแคร์ กรุ๊ป เพื่อผลิตแพทย์คุณภาพไปร่วมรับใช้สังคม 

ทั้งนี้ การดาเนินธุรกิจของบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ถือเป็นโมเดลที่ THG ต้องการเข้าไปบริการสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบริหารจัดการต้นทุน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน   โดยในปัจจุบัน ธนบุรี เสริมรัฐ ได้รับผิดชอบในการดูแลบริหารศูนย์หัวใจ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช รวมถึงยังดูแลธุรกิจความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ได้แก่การบริหาร รพ.สต.อบจ.ภูเก็ต อีกด้วย 

ติดต่อเรา