ถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือน

ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เชิญแพทย์ประจำศูนย์ฯ มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากร เป็นประจำทุกเดือน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน

ติดต่อเรา