คณะกรรมการบริหาร

ดร. สุวดี พันธุ์พานิช

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ (ปี)

43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

13 สิงหาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา

 • สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลทุนเจ้าหลวงเชียงใหม่)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 17/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of Management
 • ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต
 • ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เทเลเฮลท์ แคร์
 • มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โรงพยาบาล ภัทร
 • ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกลุ่มธุรกิจความร่วมมือภาครัฐและเอกชน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ม.ค.2564 – ปัจจุบัน | ผู้บริหารและกํากับดูแลโครงการรับจ้างเหมาการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
 • ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ: บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี)
 • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ: บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี)
 • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แอพพ้อยท์ แอนี่แวร์
 • 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. 24 โรสเซส แมเนจเมนท์
 • ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

อายุ (ปี)

43

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

13 สิงหาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา

 • สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลทุนเจ้าหลวงเชียงใหม่)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 17/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of Management
 • ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ
  บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต
 • ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ
  บจก. เทเลเฮลท์ แคร์
 • มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ
  บจก. โรงพยาบาล ภัทร
 • ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร
  บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกลุ่มธุรกิจความร่วมมือภาครัฐและเอกชน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ม.ค.2564 – ปัจจุบัน | ผู้บริหารและกํากับดูแลโครงการรับจ้างเหมาการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
 • ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ: บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี)
 • เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ: บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี)
 • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ
  บจก. แอพพ้อยท์ แอนี่แวร์
 • 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ
  บจก. 24 โรสเซส แมเนจเมนท์
 • ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ
  บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ติดต่อเรา