นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล และท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อชี้แจงวิธีการและลักษณะที่บริษัทใช้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัท
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อชี้แจงวิธีการและลักษณะที่บริษัทใช้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้ เพื่อชี้แจงวิธีการและลักษณะที่บริษัท
ใช้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับบริษัทโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากบริษัท
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของบริษัท เช่น การนัดหมายแพทย์ การลงทะเบียนแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน บริษัทหรือบริษัท ในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของบริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับบริษัทโดยตรง
ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของบริษัท เช่น การนัดหมายแพทย์ การลงทะเบียนแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน บริษัทหรือบริษัท ในเครือข่ายของบริษัท
ซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของบริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับบริษัทโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่นใดของบริษัท เช่น การนัดหมายแพทย์ การลงทะเบียนแบบออนไลน์ การสมัคร
รับจดหมายข่าว รวมไปถึงการทำธุรกรรม
แบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของบริษัท

นอกจากนั้นบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน บริษัทหรือบริษัท
ในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของบริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน
หรือจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ซึ่งเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

   • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ
   • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
   • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก และบริการเสริมอื่น ๆ
   • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
   • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
   • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท เช่น IP Address, Cookies, นัดหมายแพทย์ออนไลน์
   • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย
   • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
   • ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
   • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ
   • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
   • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการ
    เกี่ยวกับห้องพัก และบริการเสริมอื่น ๆ
   • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา
    ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
   • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
   • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท เช่น IP Address, Cookies, นัดหมายแพทย์ออนไลน์
   • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน
    ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย
   • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
   • ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
   • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ
   • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
   • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูล   การนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับ  
    ห้องพัก และบริการเสริมอื่นๆ
   • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนรับ     โปรโมชั่น
   • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย         และการเข้าชมเว็บไซต์
   • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท เช่น IP Address, Cookies, นัดหมายแพทย์ออนไลน์
   • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจาก ห้องทดลอง และการวินิจฉัย
   • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
    และการแพ้ยาของท่าน
   • ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือโดยประการใด ๆ เพื่อประโยชน์   โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติ
ตามสัญญาระหว่างกัน หรือโดยประการใด ๆ เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอม
ของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือโดยประการใด ๆ เพื่อประโยชน์ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษัท สำหรับวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้

3.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์

3.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การให้บริการทางการแพทย์

    • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
    • นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท
    • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทในเครือข่าย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น
    • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
    • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท
    • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
    • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในบริษัท
    • ปฏิบัติตามกฎของบริษัท
    • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล
     หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
    • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว
    • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์
     หรือออฟไลน์
    • นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท
    • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทในเครือข่าย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อ
     ผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น
    • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
    • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท
    • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
     การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
    • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในบริษัท
    • ปฏิบัติตามกฎของบริษัท
    • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
     เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
    • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว
    • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการ
     ของบริษัท และการเข้าถึงบริการ
     ของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์
     หรือออฟไลน์
    • นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร
     แนะนำบริการของบริษัท
    • การประสานงานและส่งต่อข้อมูล
     ให้กับบริษัทในเครือข่าย
     และสถานพยาบาลอื่นซึ่งจะช่วยให้
     การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น
    • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
    • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท
    • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือ
     ทางการเงิน เช่น การตรวจสอบ
     การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
     การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
    • รักษาความปลอดภัย รวมถึง
     ความปลอดภัยขณะพักรักษา
     อยู่ในบริษัท
    • ปฏิบัติตามกฎของบริษัท
    • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอ
     ใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น
     การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน
     หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
    • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุน
     การดำเนินการตามวัตถุประสงค์
     ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอม
     จากท่านเป็นครั้งคราว

3.2 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของบริษัท

3.2 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดของบริษัท

ซึ่งทางบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ภายหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น ได้แก่
    • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
    • วัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย
     และธุรกิจพันธมิตร
    • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
    • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระ
     หรือความสูญหายใด
    • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
    • วัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
     โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
    • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
    • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด
    • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
    • วัตถุประสงค์ด้านการตลาด
     การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย
     และธุรกิจพันธมิตร
    • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
     วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ
     เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
    • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
     ตอบคำถาม หรือตอบสนอง
     ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
     การใช้บริการของบริษัท เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระ
     หรือความสูญหายใด

4. บุคคล / หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม
หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม
หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และบริษัท
จะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม
หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร

4.1 บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า
และธุรกิจพันธมิตร

4.2 ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัท

หรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน
     หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
    • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
    • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
    • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
    • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
    • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
    • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
    • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
    • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
    • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
    • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์
     และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนอง
     ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
    • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน
     เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
    • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษา
     ความมั่นคงและความปลอดภัย
    • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
     และหน่วยงานศุลกากร
    • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
     กำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ
     ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

5. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็น

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป
โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

5.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหลังจาก
พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามกระบวนการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัท
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามกระบวนการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัท
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามกระบวนการ และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัท

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท 
หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. เพื่อยื่นคำร้องใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. เพื่อยื่นคำร้องใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน 
ท่านสามารถติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียด
การติดต่อในข้อ 8. เพื่อยื่นคำร้องใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

6.1 ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้

รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูล
รายอื่นหรือตัวท่านเอง ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

6.2 ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ไม่ถูกต้อง

หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้ลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้

6.3 ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

6.4 ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน  
ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมได้ตลอดระยะเวลา
ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่
มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
โดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด อาจส่งผลให้บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ตามความประสงค์ของท่านได้ และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากบริษัท

อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด อาจส่งผลให้บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการให้บริการตามความประสงค์ของท่านได้ และท่านอาจขาดความสะดวก
ในการได้รับบริการจากบริษัท

อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลใด อาจส่งผลให้บริษัทมีข้อมูล
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการตามความประสงค์ของท่านได้ และท่านอาจขาดความสะดวก
ในการได้รับบริการจากบริษัท

7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้
การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไข
การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทจะใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง
หรือการเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทได้ ตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้

    • อีเมล : DPO@thonburisermrath.co.th
    • โทรศัพท์ : 02–220-7999 ต่อ 87200
    • หรือส่งไปรษณีย์มาที่ :  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    • อีเมล : DPO@thonburisermrath.co.th
    • โทรศัพท์ : 02–220-7999
     ต่อ 87200
    • หรือส่งไปรษณีย์มาที่ :  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 
     61/160 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
     เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยช่องทางที่เหมาะสม

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยช่องทางที่เหมาะสม

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยช่องทางที่เหมาะสม

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา