คณะกรรมการบริษัท

ศ. คลินิก นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

60

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

26 เมษายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุปริญญา วิทยาศาสตร์คลิกนิก มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ประจำบ้าน
 • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Clinical Fellow in Spine Surgery ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
 • Special Spine Fellow in Orthopedic Surgery State University of New York, USA

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Executive Program: Strategy and Innovation for Businesses, Asia (SIBA)CMMU-SLOAN School of Management, MIT Hospital
 • Management Executive Program, Singapore Management University (SMU)
 • The 7 Habits of Highly Effective People “Signature Edition 4.0 (for Senior Executive): PacRim Group
 • The Essential Roles of Leadership: PacRim Group
 • กลยุทธ์การสื่อสาร สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ MCOT Academy

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (N)
 • เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
 • ต.ค. 2566 – ธ.ค. 2566 | รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2556 – ก.ย. 2566 | ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช
 • 2560 – 2562 | กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (N)
 • เม.ย. 2560 – 2563 | กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง (เดิมชื่อ: พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์) (N)
 • 2559 – 2562 | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
 
Listed company (L) –
Non – Listed company (N) 1

ติดต่อเรา