คณะกรรมการบริหาร

ร.ท. นพ. นาวิน สุรภักดี

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพ บริการ และความยั่งยืน

อายุ (ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ติดต่อเรา