คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ (ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ติดต่อเรา