คณะกรรมการบริษัท

นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

57

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

2559

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศัลยกรรมทั่วไป แพทยสภา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
 • THON TOP’s Executives Acceleration Program, Sasin School of Management

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เทเลเฮลท์ แคร์
 • พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ตรังเวชกิจ 
 • มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 
 • 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ลันตาเวชกิจ
 • 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต
 • ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน | Chief Hospital Group 1 บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
 • เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 
 • เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. อุบลรักษ์
 • 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนราษฎร์ ทุ่งสง
 • 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ARYU International Health Care
 • 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ราชธานี เรียลตี้
 • ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. สิริเวช จันทบุรี 
 • ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
 • 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ (เดิมชื่อ บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี)
 • 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี
 • 2558 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง
 • ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เพื่อแพทย์ไทย
 • เม.ย. 2564 – 2565 | กรรมการ บจก. ที เอช เฮลท์ (เดิมชื่อ บจก. เมคแอคเซส)
 • เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 | กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • มิ.ย. 2561 – ม.ค. 2562 | รักษาการ Chief Business Service Support Officer บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ก.พ. 2561 – ก.พ. 2564 | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • มี.ค. 2561 – พ.ย. 2563 | Chief Hospital International บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • พ.ย. 2560 – 2565 | กรรมการ บจก. ธนบุรี บำรุงเมือง 

ติดต่อเรา