คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

ดร. นำโชค โสมาภา

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ติดต่อเรา