ทำบุญประจำปี 2567 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ทำบุญประจำปี 2567
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 ณ ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในการเจริญพระพุทธมนต์  และมีดร.สุวดี พันธุ์พานิช (CEO บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี ร่วมกับพนักงานภายในศูนย์หัวในฯ อีกด้วย

ติดต่อเรา