คณะกรรมการบริหาร

นางสาวสุธาสินี เชตนุช

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ (ปี)

35

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. 9 อนันต์ตา
 • ก.ย. 2561 – มี.ค. 2566 | ผู้ช่วยอาวุโสผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2556 – ก.ย. 2561 | ผู้ช่วยกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 • 2555 – 2554 | Assistant to Managing Director Corporate บจก. บอสตัน ปาร์ค

อายุ (ปี)

35

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. 9 อนันต์ตา
 • ก.ย. 2561 – มี.ค. 2566 | ผู้ช่วยอาวุโสผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2556 – ก.ย. 2561 | ผู้ช่วยกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 • 2555 – 2554 | Assistant to Managing Director Corporate บจก. บอสตัน ปาร์ค

ติดต่อเรา