คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ (ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ติดต่อเรา