เลขานุการบริษัท

นางสาววันวิสาข์ คงสกุล

เลขานุการบริษัท

อายุ (ปี)

36

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2567

คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร “เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร “การดำเนินคดีแบบกลุ่มและการขออนุญาตฎีกา” โดย ศาลแรงงานกลาง
 • ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attomey) โดย สภาทนายความ
 • หลักสูตร “ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 19” โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” โดย เนติบัณทิตยสภา
 • หลักสูตร “วิชาว่าความ (ใบอนุญาตทนายความ)” โดย สภาทนายความ
 • หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีมรดก รุ่นที่ 1” โดย สภาทนายความ
 • หลักสูตร “การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไร สะดวก ปลอดภัย และไม่ผิดกฎหมาย” โดย สภาทนายความ

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ส.ค. – ธ.ค. 2565 | ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
 • มี.ค. – ก.ค. 2565 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ บมจ. ทิพยประกันชีวิต
 • มิ.ย. 2564 – ก.พ. 2565 | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บจก. ออลล์ นาว โลจิสติกส์
 • 2558 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการสำนักที่ปรึกษา (กฎหมาย และความสัมพันธ์ลูกค้า) บจก. มาสเตอร์สไตล์
 • 2558 – ปัจจุบัน | ทนายความ
 • 2558 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ช่วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อเรา