คณะกรรมการบริหาร

นายจำรัส ชูวงศ์

กรรมการบริหาร

ผู้จัดการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง

อายุ (ปี)

54

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | (รักษาการ) ผู้จัดการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • พ.ย. 2566 – มิถุนายน 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและความยั่งยืน บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • 2565 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง 
 • 2561 – 2564 | รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง
 • 2560 – 2561 | ผู้จัดการสำนักงานฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • 2559 – 2561 | ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
 • 2557 – 2559 | ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

อายุ (ปี)

54

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | (รักษาการ) ผู้จัดการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล        ค่ายวชิราวุธ
 • เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร     บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • พ.ย. 2566 – มิถุนายน 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและความยั่งยืน บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
 • 2565 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการ ศูนย์หัวใจ         และหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง 
 • 2561 – 2564 | รองผู้อำนวยการ               โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง
 • 2560 – 2561 | ผู้จัดการสำนักงานฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • 2559 – 2561 | ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ         โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
 • 2557 – 2559 | ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ         โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

ติดต่อเรา